Launching the harpoon
Hints written by Juho RutilaBuy me a coffee